นายพงศ์เทพ เเก้วเสถียร

ชื่อ – สกุล
นายพงศ์เทพ  เเก้วเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์ oui_pongtep@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม