ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล์ chanan1928@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ กระบวนการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เครือข่ายชุมชน