นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด

ชื่อ – สกุล
นางสาวจีรวรรณ  ศรีหนูสุด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์ jeerawan.sri.cd13@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน