ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญา                ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

Bachelor of Arts (Community Development)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) B.A. (Community Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

          สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีความประพฤติดีและมีจิตใจรักงานพัฒนาชุมชน สามารถลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่ได้

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. นักพัฒนาชุมชน/สังคม นักจัดการชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
 2. นักพัฒนาองค์กรและนักบริหารองค์กร
 3. นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 4. นักวิจัยชุมชน
 5. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
 6. ผู้นำองค์กรชุมชน
 7. อาสาสมัคร
 8. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถนำศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปประยุกต์ใช้