เอกสารดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานโครงการปี 2560

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

แผนการดำเนินโครงการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

แผนการดำเนินโครงการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.2557

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี แบบ บก.111

 

หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินและการเบิกชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ

 

 ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ

 ตารางแนบท้ายคำสั่งไปราชการ

 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร

 ใบสำคัญรับเงิน

 สัญญาค้ำประกัน