อารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล นายพงศ์เทพ เเก้วเสถียร ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ -

ชื่อ – สกุล นายพงศ์เทพ เเก้วเสถียร
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ oui_pongtep@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363

ชื่อ - สกุล นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ -

ชื่อ – สกุล อาจารย์ศิโรนี โต๊ะสัน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา –
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –

ชื่อ - สกุล นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ -

ชื่อ – สกุล ดร.จิราพร ไชยเชนทร์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา –
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –

ชื่อ - สกุล นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ -

ชื่อ – สกุล นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ chanan1928@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –

 

 ชื่อ - สกุล นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน

ชื่อ – สกุล นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์ jeerawan.sri.cd13@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน