งานวิจัย ปี 2559

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน/งบประมาณ
ภายใน ภายนอก
1

นายสิทธิชัย  ชีวโรรส

ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม

ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 57,500
2 ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 60,000
3 น.ส.กันตินันท์  เพียสุพรรณ ศึกษาลักษณะการแปรคำศัพท์และทัศนคติภาษาถิ่นของคนมอญสามช่วงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

60,000

(คืนทุน)

4 นายธิติ  พานวัน องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลนในพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60,000
5

นายสิทธิพร  รอดปังหวาน

และคณะ

การอนุรักษ์คลองท่าทองใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วม 90,050
6 ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์ ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 60,000
7 น.ส.อุมา  สินธุเศรษฐ สมาคมจีนอั้งยี่ในประเทศไทย : อั้งยี่ภาคใต้ 60,000
8 นายอยับ  ซาดัดคาน

บทบาทของกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวท่าศาลา

อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

69,950
9 น.ส.เบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

30,000

(คืนทุน)

10 ดร.วาสนา  จาตุรัตน์

การประเมินผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

60,000
11 นายพงศ์เทพ  แก้วเสถียร

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีชีวิตชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

328,300

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

         

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน/งบประมาณ
ภายใน ภายนอก
12

ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง

ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

งบประมาณทั้งหมด 320,000 บาท ดำเนินการ   50% เป็นเงิน 160,000บาท

ประเพณีลากพระ

160,000

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

13

นายณัฐดนัย  พยัคฆพันธ์

งบประมาณทั้งหมด 407,000 บาท
ดำเนินการ 40% เป็นเงิน   162,800 บาท

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย

162,800

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รวม 13 โครงการ 607,500 651,100
รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 1,258,600

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับ บทความ/การนำเสนอผลงานการประชุมวิชาระดับชาติ นานาชาติ/ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำผลงาน วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่
1 ผู้รู้โนรา – ผู้รู้หนังลุง : แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

อ.วนิษา  ติคำ

อ.จีรวรรณ  ศรีหนูสุด

มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าคู อ.นาโยง จ.ตรัง อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

3 การสอนท่ามกลางสื่อใหม่ๆ อ.อมรรัตน์  แซ่กวั่ง มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

4 ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.สมเจตน์  ผิวทองงาม

อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส

มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

5 สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ : พลังความคิดและภูมิปัญญา อ.อร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

6 พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกในอนาคต ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

7 วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ มกราคม – เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

8

การปกครองท้องถิ่นไทย: ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงคือการปกครองตนเอง

อ.พสุวดี  พลพิชัย พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

9

 

โรฮีนจา : ชาติพันธุ์และความเปลือยเปล่าของคนไร้รัฐ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

10

BALL iS NOT a Place in Thailand but

Perhaps it Should Be

Chris Hawes พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

11 อักษรจีน กระบวนการสื่อสารและผสานความหมายผ่านอักษรเลียนธรรมชาติ อภิญญา ศิริวรรณ พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

12 ชื่อภาพ The Buauty of Field
– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.1
– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.2- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.3

– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.4

– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.5

– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.6

– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.7

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์ 15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 ชื่อภาพ Nothing Last Forever
– ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.1
– ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.2- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.3

– ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.4

– ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.5

อ.วรรณลพ  มีมาก 15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 ชื่อภาพ “ความงามของท้องทุ่ง” ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์ 22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 ชื่อภาพ “ดอกไม้ให้คุณ” อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ 22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 ชื่อภาพ “สืบสานตำนานพระเวท” อ.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม 22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 ชื่อภาพ “หุ่นนิ่ง” ดร.พิชัย  สุขวุ่น 22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 ชื่อภาพ “body no.23” อ.วรรณลพ  มีมาก 22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 THE DOCTORAL CURRICULUM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ASEAN : SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND MALAYSIA ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ 10-11 August 2016 Thammasat University