ข่าว/กิจกรรม

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 02 06 2560 27
อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ “บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่” 27 05 2560 39
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ 24 05 2560 81
การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 23 05 2560 39
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 23 05 2560 202
ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 20 05 2560 69
เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “นักศึกษากับความเป็นพลเมือง” ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 11 05 2560 112
โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (กิจกรรมสัมมนาตัวแทนตัวแทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต) 06 05 2560 138
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 05 2560 85
โครงการประเมินผลงานการประเมินโครงการของนักศึกษา รายวิชา การประเมิณผลโครงการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 03 05 2560 10