อาจารย์สิทธิพร รอดปังหวาน

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิพร  รอดปังหวาน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ อบรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา