อาจารย์สมมาส เส้งสุย

ชื่อ – สกุล
นายสมมาส เส้งสุย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน