อาจารย์นฤมล ดำอ่อน (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล  ดำอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน