อาจารย์ธิติ พานวัน

ชื่อ – สกุล
นายธิติ  พานวัน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศน.ม. (สังคมวิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ วิทยากรกระบวนการ