อาจารย์ณฐกร นิยมเดชา

ชื่อ – สกุล
นายณฐกร  นิยมเดชา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ