อาจารย์ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ