ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ป.โท)
วุติการศึกษา
ศศ.ด. (การวางแผนการพัฒนาชนบท)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การวางแผนและพัฒนาชุมชน