ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์