ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

ชื่อ – สกุล
ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ