ดร.จตุพล ชูจันทร์

ชื่อ – สกุล
ดร.จตุพล  ชูจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม)
วุติการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การวิจัย