โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บท. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์