บุคลากร

ชื่อ - สกุล ดร.จตุพล ชูจันทร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม) วุติการศึกษา ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	การวิจัย
ชื่อ – สกุล
ดร.จตุพล ชูจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม)
วุติการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
ชื่อ - สกุล ดร.จตุพล ชูจันทร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม) วุติการศึกษา ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	การวิจัย
ชื่อ – สกุล
ดร.จตุพล ชูจันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม)
วุติการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
ชื่อ - สกุล นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา	- อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	-
ชื่อ – สกุล
นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –
ชื่อ - สกุล ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) สถาบันการศึกษา	- อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	-
ชื่อ – สกุล
ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศศ.ด. (ประชากรศึกษา) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	สังคมศาสตร์
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์
ชื่อ - สกุล นางสาวนฤมล ดำอ่อน ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล ดำอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ชื่อ - สกุล ดร.จารุโส สุดคีรี ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา - สถาบันการศึกษา	- อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	-
ชื่อ – สกุล
ดร.จารุโส สุดคีรี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา

สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –
ชื่อ - สกุล นายสิทธิพร รอดปังหวาน ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	อบรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา
ชื่อ – สกุล
นายสิทธิพร รอดปังหวาน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ อบรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา
  ชื่อ - สกุล นายสมมาส เส้งสุย ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	การพัฒนาชุมชน

ชื่อ – สกุล
นายสมมาส เส้งสุย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน
  ชื่อ - สกุล นายณฐกร นิยมเดชา ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) สถาบันการศึกษา	- อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	-

ชื่อ – สกุล
นายณฐกร นิยมเดชา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –
ชื่อ - สกุล นายธิติ พานวัน ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา ศน.ม. (สังคมวิทยา) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	วิทยากรกระบวนการ
ชื่อ – สกุล
นายธิติ พานวัน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศน.ม. (สังคมวิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ วิทยากรกระบวนการ
ชื่อ - สกุล นายพงศ์เทพ เเก้วเสถียร ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา	- อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	-
ชื่อ – สกุล
นายพงศ์เทพ เเก้วเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา –
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ –
  ชื่อ - สกุล นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด ตำแหน่งอาจารย์ วุติการศึกษา พช.ม. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล์	- โทรศัพท์ภายใน	077-913363 ความเชี่ยวชาญ	การพัฒนาชุมชน

ชื่อ – สกุล
นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์ –
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน